Certyfikacja IFS

C

Ukoronowaniem szkoleń jest certyfikat, który poświadcza opanowanie umiejętności na wysokim poziomie. Certyfikat zapewnia, że jest się kompetentnym praktykiem metody IFS, zna się jej założenia i potrafi się nią posługiwać. Jest to potrzebne, aby odróżnić się od osób, które nie posiadają odpowiedniego przygotowania merytorycznego oraz od tych, które nadal uczą się podstaw. Oczywiście nauka psychoterapeuty, czy coacha trwa całe życie – ale certyfikat pokazuje, że jesteśmy biegli w metodzie IFS.

Polityka Certyfikacji IFS oraz związany z nią proces certyfikacyjny został zaktualizowany 1 maja 2023 roku.

Nową Politykę Certyfikacji IFS opracowała pracująca w pełnym składzie Komisja Certyfikacyjna, w której skład wchodzą doświadczeni Trenerzy Instytutu IFS. Celem prac była modernizacja procesu Certyfikacji (rezygnujemy z dokumentów wysyłanych tradycyjną pocztą) oraz zapewnienie czytelnych, powszechnie stosowanych standardów oceny doświadczenia IFS Wnioskujących. Wprowadzono dodatkowe kryteria, aby zagwarantować, że od zakończenia szkolenia Terapia IFS: Poziom Pierwszy upłynęło wystarczająco dużo czasu, by umiejętności Wnioskujących w zakresie IFS mogły ulec pełnemu zintegrowaniu.

Mapa Procesu Certyfikacji IFS w języku angielskim (kliknij TUTAJ).

WARUNKI WSTĘPNE DOTYCZĄCE OSÓB ZAMIERZAJĄCYCH UBIEGAĆ SIĘ O CERTYFIKACJĘ IFS 

Certyfikowany Terapeuta IFS 

Aby móc ubiegać się o tytuł Certyfikowanego Terapeuty IFS Wnioskujący musi złożyć dokumenty potwierdzające, że jest:

 • Osobą, która ukończyła 4-letnią szkołę psychoterapii i zdała egzamin certyfikujący na psychoterapeutę
 • Psychologiem klinicznym
 • Psychiatrą
 • Pracownikiem Socjalnym pod superwizją
 • Pielęgniarką psychiatryczną
 • Lekarzem medycyny / lekarzem specjalistą / doktorem

Certyfikowany Praktyk IFS 

Aby uzyskać możliwość certyfikacji jako Praktyk IFS, Wnioskujący musi mieć odpowiednie szkolenie w dziedzinie, która zawiera własny zakres profesjonalnej praktyki, w tym kodeks etyczny i formalny proces składania skarg dla klientów. Do certyfikacji jako Praktyk IFS dopuszczani są:

 • Psychologowie
 • Zarejestrowani lub akredytowani coachowie, którzy podzielają kodeks etyczny i formalny proces skargowy
 • Zarejestrowane pielęgniarki
 • Zarejestrowani pracownicy medyczni
 • Zarejestrowani terapeuci tańcem, dramą lub muzyką
 • Osoby posiadające certyfikat specjalisty terapii uzależnień lub psychoterapeuty uzależnień
 • Osoby, które ukończyły szkołę Psychotraumatologii
 • Osoby, które ukończyły szkołę Psychodramy (Instytut Psychodramy działa pod auspicjami PTP)
 • Osoby posiadające tytuł magistra po ukończeniu kierunku Pedagogika specjalna

Niektóre przykłady programów coachingowych, które spełniałyby wymagania certyfikacji IFS, ponieważ mają kodeksy etyczne i organy rozpatrujące skargi, to: Międzynarodowa Federacja Coachingu (ICF), Stowarzyszenie Coachingu, Międzynarodowe Stowarzyszenie Coachingu Odbudowy po Traumie itp.

Zdobycie odpowiednich kwalifikacji dopiero po ukończeniu szkolenia IFS Poziom 1 daje możliwość rozpoczęcia procesu certyfikacji.

Jeśli certyfikacja jest Twoim celem, zanim zapiszesz się na szkolenie IFS Poziom 1, upewnij się, że Twoje kwalifikacje umożliwią Ci certyfikowanie się. Jeśli po przeczytaniu powyższych informacji wciąż zastanawiasz się, czy konkretne kwalifikacje pozwolą Ci na certyfikację jako Praktyk IFS, napisz bezpośrednio do działu certyfikacji w Instytucie IFS: certification@ifs-institute.com

KRYTERIA OGÓLNE CERTYFIKACJI TERAPEUTY LUB PRAKTYKA IFS 

Wnioskujący musi spełniać wszystkie pięć poniższych kryteriów.

Kryterium 1

Pomyślne ukończenie jednego (1) Szkolenia Terapia IFS: Poziom 1 oraz jednego (1) Szkolenia Terapia IFS: Poziom 2. 

ALBO

Pomyślne ukończenie jednego (1) Szkolenia Terapia IFS: Poziom 1 oraz udział w jednym (1) Szkoleniu Terapia IFS: Poziom 1 w roli Asystenta Programowego. 

(Pomyślne ukończenie szkolenia definiowane jest jako udział w szkoleniu uwieńczony uzyskaniem Zaświadczenia o Ukończeniu Szkolenia)

Kryterium 2

Udokumentowanie co najmniej 2 lat oraz 200 godzin regularnej praktyki IFS, w dziedzinie, w której Wnioskujący prowadzi swoją działalność, w okresie od ukończenia przezeń Szkolenia Terapia IFS: Poziom 1.

Spełnienie tego warunku musi zostać potwierdzone podpisem Zatwierdzonego Konsultanta Klinicznego IFS, który może zażądać od Wnioskującego przedłożenia dokumentu potwierdzającego prowadzenie przezeń praktyki, sporządzonego przez osobę świadczącą wobec niego konsultacje kliniczne lub z nim współpracującą.

Aktualnie Zatwierdzeni Konsultanci Kliniczni IFS w Polsce to Iwona Kopacz oraz Izabela Rodak.

Kryterium 3

Udokumentowanie 30 godzin Kształcenia Ustawicznego IFS (IFS CE) oraz Konsultacji Klinicznej IFS, zgodnie z poniższymi wskazówkami:

15 godzin Kształcenia Ustawicznego potwierdzonych punktami IFS CE

ORAZ

15 godzin Konsultacji Klinicznej prowadzonej przez Zatwierdzonego Konsultanta Klinicznego IFS (z czego 7 godzin dotyczy konsultacji indywidualnej, zaś maksymalna dopuszczalna liczba uczestników konsultacji grupowej wynosi 6 osób).

Kryterium 4

Rekomendacja sporządzona przez Konsultanta Klinicznego, zatwierdzonego przez Instytut IFS.

Do obowiązków Wnioskującego należy zadbanie o to, żeby Konsultant:

 • Potwierdził swoim podpisem posiadanie przez Wnioskującego przynajmniej 2 lat praktyki IFS oraz odbycie przezeń przynajmniej 200 godzin bezpośredniej pracy IFS 
 • Potwierdził odbycie przez niego wymaganej liczby godzin Konsultacji Klinicznej
 • Przeprowadził obserwację pracy Wnioskującego podczas sesji odbywającej się na żywo, nagranej sesji demonstracyjnej lub gry ról 
 • Wypełnił wymagane formularze Konsultanta i sporządził Rekomendację dotyczącą certyfikacji

Kryterium 5

Ocena sesji nagranej lub odbywającej się na żywo przez Recenzenta Certyfikacyjnego. 

Sesje nagrane lub prowadzone na żywo są poddawane ocenie przez aktualnie aktywnych Trenerów IFS: Trenerów Wiodących, Współ-wiodących oraz Asystentów Trenera, znajdujących się w gronie Recenzentów Certyfikacyjnych oraz posiadających wymagane kwalifikacje, pozwalające im na ocenę sesji prowadzonych na żywo lub nagrań sesji.

Aktualna lista Recenzentów Certyfikacyjnych IFS znajduje się pod linkiem: https://ifs-institute.com/trainings/ifs-certification/ifs-certification-reviewers 

 • Wnioskujący jest zobowiązany przesłać Recenzentowi dobrej jakości nagranie sesji trwającej około 45-60 minut, przeprowadzonej z pojedynczym klientem w ramach pracy IFS ALBO uzgodnić z nim termin, w którym Recenzent będzie mógł obserwować sesję IFS prowadzoną na żywo, o tym samym czasie trwania.
 • Ryczałtowa stawka, wynosząca 200 USD za ocenę sesji trwającej nie dłużej niż 60 minut, jest płatna bezpośrednio Recenzentowi.

Dla potrzeb oceny sesji – czy to nagranej, czy też obserwowanej na żywo – Wnioskujący ma obowiązek przedłożyć następujące dokumenty:

 • Jedną stronę podsumowania sesji, wraz z opisem kontekstu oraz / lub kontraktu określającego zakres procesu/sesji IFS
 • Jednostronicowe podsumowanie, w którym Wnioskujący wyszczególnił umiejętności i aspekty modelu IFS zademonstrowane podczas sesji
 • Jednostronicową samooceny, w której przedstawia swoje obszary wymagające dalszego doskonalenia, jak również silne strony zademonstrowane podczas sesji. Tekst ten może mieć postać samooceny sformułowanej w kategoriach JA oraz części, w której wykazano sposób, w jaki Wnioskujący podczas prowadzonej przez siebie sesji utrzymuje oraz identyfikuje własną energię JA a także jak pracuje z własnymi częściami terapeuty, które uaktywniają się podczas sesji.

Informacje szczegółowe dotyczące oceny sesji nagranych:

 • Jeśli nagranie trwa dłużej niż 60 minut, wymagane jest uiszczenie dodatkowej opłaty, naliczonej proporcjonalnie do stawki bazowej, która wynosi 200 USD. Przed wysłaniem Recenzentowi trwającego ponad 60 minut nagrania Wnioskujący winien uzyskać od Recenzenta potwierdzenie wysokości takiej dodatkowej opłaty.
 • Jeśli nagraną sesję przeprowadzono w języku innym, niż angielski, Wnioskujący ma obowiązek zadbać o to, by nagranie było zaopatrzone w napisy w języku angielskim (w celu wykonania napisów zaleca się użycie programu Happyscribe). Nie jest to wymagane, o ile Recenzent posługuje się biegle językiem Wnioskującego.
 • Wnioskującego nie mogą łączyć z Recenzentem żadne relacje o innym charakterze (Recenzentem nie może być Konsultant Kliniczny Wnioskującego)
 • Recenzent przekazuje informacje zwrotne dotyczące nagranej sesji w postaci krótkiej notatki sporządzonej na piśmie, w której wskazano na silne strony Wnioskującego oraz jego obszary wymagające dalszego rozwoju 
 • Jeśli Wnioskujący poprosi Recenzenta o dodatkowe spotkanie poświęcone omówieniu sesji, koszt takiego spotkania zostanie naliczony zgodnie z uzgodnioną stawką godzinową Recenzenta

Ocena sesji nagranej lub prowadzonej na żywo oraz informacja zwrotna.

 • Recenzent ocenia poziom umiejętności Wnioskującego w oparciu o poniższe listy kompetencji, posługując się obowiązującym formularzem oceny, znajdującym się w materiałach towarzyszących wnioskowi o certyfikację. W razie niespełnienia przez Wnioskującego kryteriów związanych z wymaganymi kompetencjami, konieczne jest złożenie przez niego kolejnego nagrania sesji lub przeprowadzenie kolejnej sesji na żywo, w obecności tego samego Recenzenta. W przypadku, gdyby Wnioskujący został dwukrotnie oceniony jako nie spełniający kryteriów gotowości do Certyfikacji, Recenzent przedstawi mu swoje zalecenia, dotyczące dodatkowych sesji konsultacji klinicznej lub szkoleń, zgodnie ze standardami certyfikacji. Na potrzeby trzeciej oceny Wnioskujący może wybrać innego Recenzenta. W przypadku niepowodzenia w trzeciej próbie zaleca się sporządzenie przez Wnioskującego rocznego planu szkoleniowego, sformułowanego w oparciu o otrzymaną przezeń informację zwrotną, przed kolejnym podejściem do poddania ocenie nagrania z kolejnej sesji.
 • Wszystkie decyzje Recenzenta mają charakter ostateczny. Na potrzeby każdej kolejnej nowej oceny wymagane jest złożenie nowego nagrania wideo.

Lista kompetencji służąca jako podstawa podczas oceny sesji nagranej lub prowadzonej na żywo.

Aby wynik oceny sesji nagranej lub prowadzonej na żywo został uznany za pozytywny, Wnioskujący winien zademonstrować następujące kompetencje (Pełna lista kompetencji znajduje się w formularzu Oceny na potrzeby Certyfikacji):

 • Terapeuta demonstruje Energię JA przez cały czas trwania sesji i w razie potrzeby dostrzega oraz sygnalizuje zakłócenia płynące ze strony jego części
 • Słucha problemu, z jakim zgłasza się klient oraz identyfikuje kluczowe części, które są weń zaangażowane
 • Zawiera kontrakt dotyczący pracy nad częścią docelową (częściami docelowymi)
 • Kieruje / wzmacnia Energię JA klienta wobec części docelowej
 • Stosuje procedurę 6 P
 • Dostęp bezpośredni – o ile jest potrzebny – lub budowanie relacji pomiędzy JA a częścią
 • Odnosi się do obaw strażników
 • Identyfikuje wszystkie aktywne części ochronne i się do nich odnosi 
 • Wspomaga klienta w procesie odklejania od części 
 • Dostrzega i uznaje obecność Wygnańców oraz buduje z nimi relację 
 • Przechodzi przez Sześć Kroków Uzdrowienia, przynajmniej do etapu „JA w roli Świadka” 
 • Odciążenie jest wprawdzie pożądane, ale nie stanowi wymogu, ze względu na ograniczenia czasowe *
 • Wspiera klienta w okazywaniu częściom uznania, płynącego z JA
 • Bezpiecznie zamyka sesję
 • Wnioskujący musi przejść przez 6 kroków uzdrawiania – przynajmniej do etapu „JA w roli Świadka” włącznie (odciążenie i zaproszenie nowych jakości nie jest wymagane, o ile nie pozwala na to dostępny czas) 

Recenzent uwzględnia też zademonstrowanie przez Wnioskującego umiejętności wymienionych poniżej, jak również innych, bliżej niewyspecyfikowanych kompetencji mieszczących się w modelu IFS:

 • Dokonuje oceny zewnętrznych ograniczeń
 • Zawiera z Wygnańcami kontrakt, na mocy którego Wygnaniec zobowiązuje się nie przytłaczać / nie zalewać systemu klienta (o ile jest to potrzebne)
 • W razie takiej konieczności przechodzi do innej części docelowej
 • Wprowadza klienta do modelu (tam, gdzie jest to stosowne)
 • Pracuje z częściami spolaryzowanymi

ODNOWIENIE CERTYFIKACJI

Ważność Certyfikatu odnawiana jest co dwa lata. Warunkiem odnowienia Certyfikacji jest przedłożenie dowodu odbycia w okresie tych dwóch lat 20 godzin szkoleń należących do programu Kształcenia Ustawicznego IFS ALBO 10 godzin takich szkoleń oraz 10 godzin Konsultacji Klinicznej, jak również wniesienie opłaty za odnowienie Certyfikacji.

Więcej informacji na temat odnawiania Certyfikacji znajduje się na stronie Kryteria Odnowienia Certyfikacji.

PRZYWILEJE WYNIKAJĄCE Z CERTYFIKACJI IFS 

 1. Priorytetowe umieszczenie wzmianki o Certyfikowanym Terapeucie / Praktyku w Katalogu Instytutu IFS
 2. Prawo do posługiwania się tytułem Certyfikowanego Terapeuty IFS lub Certyfikowanego Praktyka IFS na wizytówkach, ulotkach, w notach biograficznych, w życiorysie, informacjach na temat doświadczenia zawodowego, itp.
 3. Możliwość wnioskowania o poddanie zaawansowanych programów IFS ocenie prowadzącej do przyznania punktów za Kształcenie Ustawiczne IFS, w kontekście odnowienia certyfikacji 
 4. Pewne prawa i obowiązki związane z korzystaniem z Własności Intelektualnej, w ramach polityki Instytutu IFS oraz w związku ze znakami towarowymi zarejestrowanymi przez Instytut IFS 
 5. Możliwość dalszego rozwoju zawodowego w ramach Instytutu IFS. Uzyskanie tytułu Certyfikowanego Terapeuty jest pierwszym krokiem ku uzyskaniu uprawnień Zatwierdzonego Konsultanta Klinicznego IFS lub przejściu w kierunku Ścieżki Kształcenia Trenerów

OPŁATY

 1. Opłaty mogą ulec zmianie.
 2. Opłaty Certyfikacyjne: 200 USD (50 USD za wniosek i 150 USD za Certyfikację)
 3. Opłata za ocenę sesji nagranej lub prowadzonej na żywo: 200 USD za każdą sesję trwającą nie dłużej, niż 60 minut. W przypadku sesji dłuższej niż 60-minutowa, obowiązuje dopłata naliczana proporcjonalnie do stawki podstawowej wynoszącej 200 USD. Dodatkowe koszty ponoszone przez Wnioskującego obejmują wszelkie ewentualne koszty związane z podróżą Recenzenta oraz z ewentualnym uzupełnieniem nagrania o przetłumaczone napisy (zaleca się stosowanie programu Happyscribe), naliczane w odniesieniu do każdej ocenianej sesji. Płatność należy uregulować bezpośrednio na rzecz Recenzenta 
 4. Jeśli Wnioskujący poprosi o dodatkowe informacje zwrotne dotyczące sesji nagranej albo o omówienie sesji przeprowadzonej na żywo wykraczające poza zwięzłą notatkę, do uregulowania płatności zastosowanie mają profesjonalne stawki godzinowe Recenzenta 
 5. Opłata za odnowienie Certyfikacji: 150 USD, płatne każdorazowo w momencie odnowienia Certyfikacji (które jest wymagane co dwa lata)

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

Niniejsza Polityka Certyfikacji IFS wchodzi w życie z dniem 1 maja 2023. 

Nowe stawki opłat dla Recenzentów wchodzą w życie z dniem 1 maja 2023 roku i obowiązują wszystkie osoby ubiegające się o ocenę prowadzonych przez nie sesji.

Osoby, są już w posiadaniu zakupionego uprzednio Pakietu Certyfikacyjnego oraz rozpoczęły proces certyfikacji mogą – w terminie nie późniejszym, niż 1 maja 2024 roku – ukończyć ten proces w oparciu o wcześniej obowiązujący Pakiet, z tym, że obowiązuje je również nowa, uściślona definicja Certyfikowanego Praktyka oraz nowe stawki opłat za ocenę nagranej sesji. Wcześniejsze zasady Certyfikacji oraz wszystkie informacje dotyczące okresu przejściowego znajdują się TUTAJ.  

Wnioski o Certyfikację złożone poczynając od dnia 1 maja 2024 wymagają spełnienia wszystkich kryteriów zawartych w niniejszej, zaktualizowanej Polityce Certyfikacji.

o nas

Założycielem projektu IFS Polska jest Michał Pasterski, trener umiejętności społecznych, autor książki „Insight. Droga do mentalnej dojrzałości” i autor odwiedzanego przez ponad milion czytelników rocznie bloga o psychologii, edukacji i rozwoju osobistym MichalPasterski.pl.

Michał ukończył pierwszy poziom edukacji modelu Internal Family Systems i jako Praktyk IFS prowadzi terapię IFS, zarówno indywidualną, jak i dla par.

Celem przyświecającym Michałowi przy tworzeniu projektu IFS Polska było wprowadzenie modelu IFS do Polski i uczynienie go powszechną i dobrze rozpoznawaną metodą autoterapii i psychoterapii.

Zapisz się na newsletter

Zapisz się na newsletter i pobierz darmowego ebooka “Autoterapia metodą IFS” autorstwa Michała Pasterskiego. Oprócz 43-stronicowego ebooka będziesz regularnie otrzymywać od nas ciekawostki, wiedzę i ćwiczenia oraz nowinki ze świata IFS.